Sunday, 26 March 2017

FLUXOR BETON8-channel sound installation Fluxor beton in public space, duration: 24/7, March - May 2017
Sonoretum, Kapelica Gallery, passage @Kersnikova 4, Ljubljana

8-kanalna zvočna instalacija Fluxor beton na posluh 24/7 med 16. marcem in koncem maja 2017
Sonoretum, Galerija Kapelica, prehod ob Kersnikovi 4, Ljubljana 
The aural piece chrono-space sound poetry is a digital trace of the performative field practice of OR poiesis; it is sonography in concrete space, an hommage to the lost time as we knew it before digitalisation. This collection of acoustic haikus is primarily driven by the flow of water, steps in motion and words that listen to the lingering breath. Steps echo throughout space, rhythm echoes mood, speech tangles with the whistling of the wind, words hang and float in the air.Fluxor beton is based on concrete and the seasons of the year. The author explores the acoustic qualities of motion and space. Steps become instruments for sounding the environment, recording suchness of things, mood and rhythm. The written word was once the model for speaking silence, but in these times, digital instruments for recording, storing and playing back sounds are the tools that produce deaf silence of the speaker. 

The author practices chrono-spatial sound poetry – poetry sonor. Fluxor beton is the latest in a series of works based on the performative exploration of walking, speech, space and the modalities of flow (flux). Her work is based on listening (primarily phsically in situ with the body and a pair of additional digital ears, and later on, procesual listening) and focuses on the relationships between sound, human being and silence. Her sound works are all based on specific locations: Transluce, moonlight into porcelain cup / Aural memory, time vortex_flux / Sonopoetic paths Vienna / Berliner Luft, Sonopoetic paths Berlin / Walking Plänterwald / Ear in the garden of silence, side streetsMaribor / Silence, searched near the rivers / Japanese Gardens and Crossings: Paths and Their Sonic Realities.

... 
Auralno delo čas-prostor zvočne poezije je digitalna sled performativnih zvočnih snemanj; je uprostorjena sonografija, hommage izgubljenemu času, kot smo ga poznali pred digitalizacijo. V zbirki akustičnih haikujev so osnovne silnice tok vode, korak v gibanju, besede, ki poslušajo izdih. Korak odmeva prostor, ritem razpoloženje, govorica ozvoči piš vetra, besede obvisijo v zraku.

Za Fluxor beton sem v izhodišče postavila beton in letne čase. Pozornost sem usmerila v akustične kvalitete gibanja in okolja. Korak je instrument za ozvočevanje prostora, beleženje konkretne stvarnosti, razpoloženja in ritma. V izdihu govorice je skrita slutnja prisluha. Nekoč je bila pisava model za govorečo tišino, danes so digitalna orodja za zajem, shranjevanje in predvajanje zvoka pripomočki za proizvajanje molka govorečega.

Avtorica razvijam prakso čas-prostor zvočne poezije. S Fluxor beton nadaljujem niz del, ki sem jih ustvarila s performativnim raziskovanjem hoje, govorice, kraja, in pa modalitet toka (flux). Moje izhodišče je poslušanje (prvotno telesno in sočasno z digitalnimi ušesi ter nadaljnja procesirana poslušanja) in osredotočanje na razmerja zvok, človek, tišina. Zvočna dela imajo izhodišče v lokacijski zasnovi: Transij, mesečina v skodelico porcelana / Auralni spomin, časovne vrtine_flux / Sonopoetic paths Vienna / Berliner Luft, Sonopoetic paths Berlin / Walking Plänterwald / Uho v vrtovih tišin, stranske uliceMaribor / Tišina, ki te iščem ob rekah / Japanese Gardens and Crossings: Paths and Their Sonic Realities.

...
The Sonoretum is run by Kapelica Gallery in collaboration with Egon March Institute and supported by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and the Department of Culture of the Municipality of Ljubljana.
 
Links:
http://www.kapelica.org/index_en.html#event=1084
https://www.facebook.com/events/1377953532261442/

Wednesday, 22 March 2017

Transluce, moonlight into porcelain cup / Transij, mesečina v skodelico porcelana

A quote from “the red room”. Transluce, Moonlight into Porcelain Cups is an echo of times past. The audio field recordings of intimate performative situations and walks touch the listener through hearing. OR poiesis explores the poetry of the moment through the voice, attempting to release it from its linguistic meaning. Can the silence of a place be distinguished from the silence of the spirit?
... 
Citat iz “rdeče sobe”. Transij, mesečina v skodelico porcelana je odmev preteklega časa. Terenski zvočni posnetki intimnih performativnih situacij in hoj se nas dotikajo skozi sluh. OR poiesis raziskuje izrečeno poezijo trenutka skozi glas, ki ga osvobaja jezikovnega pomena. Ali je tišino nekega kraja še moč razločiti od tišine razpoloženja?